Беларускі арфаграфічны словарь


Беларускі арфаграфічны словарь Скачать

Слоўнік з’яўляецца найбольш поўным нарматыўным даведнікам па выкарыстанні ўласных асабовых беларускіх імён, утварэнні імён па бацьку. Выданне ўтрымлівае таксама інфармацыю аб іншамоўных адпаведніках беларускіх імён. Але Вы можаце палепшыць вынікі працы «Белазара», скарыстаўшыся наступнымі парадамі, каб падрыхтаваць тэкст да перакладу. У слоўнік уключаны і новыя лексічныя адзінкі, якія набылі пашырэнне ў сучаснай маўленчай практыцы. У Выдавецкім доме «Беларуская навука» выйшаў з друку «Беларускі арфаграфічны слоўнік», падрыхтаваны Інстытутам мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Арфаграфічны слоўнік з’яўляецца даведнікам па правільнай і аднастайнай перадачы пісьмовай мовы і прызначаны садзейнічаць засваенню школьнікамі правапісных нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Бадзевіч; настаўнік беларускай мовы і літаратуры вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 1 імя Ф. У слоўніку даецца тлумачэнне больш як трох тысяч беларускіх слоў, даўніх і тых, што ўзніклі ў наш час, якія ўжываюцца ў мастацкіх і навуковых тэкстах, у мове сродкаў масавай інфармацыі. Паспрабуйце перабудаваць сказ стандартным чынам: прыметнікі пастаўце перад дапасаванымі назоўнікамі; неазначальную частку складанага дзеяслова – пасля абвеснай формы; дзейнік – перад выказнікам; акалічнасці – наперадзе або напрыканцы сказу і г. Часам перакладнік не можа слушна вызначыць сувязі слоў у сказе. Ж) упарадкавана напісанне вялікай і малой літар у назвах органаў улады, арганізацый, прадпрыемстваў, устаноў, а таксама ў назвах асоб па пасадах, званнях, тытулах, у назвах рэлігійных свят і г. Гэта дадатак да акадэмічнага Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы: трыста старонак словаў, у якіх — сама сутнасць мовы. Прыведзены розныя па паходжанні мужчынскія і жаночыя імёны, у тым ліку рэдкаўжывальныя і ўстарэлыя; пададзены найбольш пашыраныя іх народныя, размоўныя і вытворныя формы і варыянты. Падача моўнага матэрыялу адпавядае правапісным нормам, якія замацаваны Законам Рэспублікі Беларусь «Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008 г. Яго аснову складае найбольш пашыраная агульнаўжывальная лексіка, а таксама словы, якія могуць выклікаць цяжкасці пры напісанні. Адрас для карэспандэнцыі: п/с 108, Мінск-50, 220050. Слоўнік мае нарматыўны характар і разлічаны на вучняў сярэдніх школ і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных устаноў, настаўнікаў беларускай мовы, абітурыентаў, а таксама ўсіх тых, хто цікавіцца беларускай мовай і імкнецца правільна, без памылак пісаць па-беларуску. Скарник — электронный русско-белорусский словарь. Новы беларускі арфаграфічны слоўнік грунтуецца на правілах, якія ўводзяцца ў дзеянне Законам Рэспублікі Беларусь «Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», прынятага Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 24 чэрвеня 2008 года, адобранага Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 28 чэрвеня 2008 года і падпісанага Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 23 ліпеня 2008 года. Асобна пададзены асноўныя правілы правапісу, а таксама кароткі спіс уласных асабовых мужчынскіх і жаночых імёнаў. В этот словарь вложено много работы и времени, и не только моего, но и других добровольцев. Ён падрыхтаваны ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008 г. Рeцeнзенты: кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедрай сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага універсітэта З. У аснову слоўніка пакладзены фактычны матэрыял нарматыўнага «Слоўніка беларускай мовы» (Мінск, 1987), «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» ў 5 тамах, 6 кнігах (Мінск, 1977-1984), аднатомнага «Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы» (Мінск, 1994; 3-е выд. Рэестр слоўніка налічвае каля 30000 найбольш ужывальных слоў, якія могуць выклікаць цяжкасці пры напісанні. Слоўнік адлюстроўвае лексіку беларускай літаратурнай мовы канца XX — пачатку XXI ст. Аснову слоўніка складаюць найбольш пашыраная агульнаўжывальная лексіка, а таксама словы, якія могуць выклікаць цяжкасці пры напісанні.

Кісялёў, Г. В. Выбранае