Словарь антонімів української мови онлайн


Словарь антонімів української мови онлайн Скачать

Ахмадинеджад. Янукович – это Ющенко. Фразеологічні одиниці є антонімами, якщо: а) усталені словесні комплекси диференціюються про­ тилежною, контрастною семантикою; б) семантич­ но-ціліснефразеологічне значення усталених конст­ рукцій знаходиться в опозиції «фразеологізм — фра­ зеологізм»; в) усталені конструкції є мовними знака­ ми однієї логічної сутності:поставити на ноги — зва­ лити з ніг, гладити за шерстю —гладити проти шерс­ ті, вийти на дорогу — збитися з дороги, розпускати губу — замкнути рота, до біса — на заячий скік, деше­ вший від грибів — не по кишені тощо. У словникових статтях представлені не лише фразеологізми-антоніми,але й тлумачиться їх значення, наводяться синоніми кожного фразеологічного антоніма. Подібні конструкції засвідчують відношення до дійсності не прямо, а опосередкова­ но, тобто сказано щось поза ^р м ал ьн и м його вис­ ловленням. РУ – русский язык для всех.

Відсутність комплексних досліджень фразеологіч­ ної антонімії зумовлена й тим, що «безпосереднє протиставлення фразеологічних одиниць — явище досить рідкісне», а на непродуктивність їх викорис­ тання у межах мінімального контексту впливає експресивне забарвлення та образність значення. Кивалова. Протиставлення таких фразео­ логізмів забезпечується частковою нетотожністю компонентного складу. Митрополит Дамаскин. Досить часто віцношення протиставлення, що за­ кладені у підтексті, засвідчуються суб’єктивно — оцінною модальністю заперечного характеру: скуча­ ти, як собака за києм; триматися, як пісок на вилах; знатися, як цап зі скрипкою; пристати, як горбатий до стіни; квапитися, як свекор до пелюшок; набратися, як борщу на шило; бачити, як сова вночі; заробив, як Хома на вовні; любить, як собака редьку; любить, як порох в оці тощо. Откровения бютовца. Антонімія таких фразеологічних одиниць встановлюється щдяхом семантичного ана­ лізу. Наша миссия – укрепление культурных, духовных и экономических связей между народами на основе общего понимания социальными элитами проблем мира, прав человека, устойчивого развития общества и совместной безопасной жизнедеятельности. Одинадцятитомний «Словник української мови» (або СУМ-11), що його було видано у 1970 — 1980 роках, став першим у історії тлумачним словником української мови. У процесі роботи автори послуговувалися даними «Фразеологічного словника української мови» (К. Структурно однотипні фразеологічні антоніми ор­ ганізовані за однаковими фразеологічними моделя­ ми, передбачають наявність компонента, який експліцитно виражає антонімію: розрядити атмосферу — розжарити атмосферу, розпустити язика — прикуси­ ти язика, діставати відсіч ~ давати відсіч, разе ’язати язик — скувати язик, виходити з берегів — входити в береги, легкий хліб -тяжкий хліб, легкий на підйом ~ важкий на підйом. США на волосок от войны. Во избежание автоматического считывания адресов электронной почты спамерами мы приводим наши адреса в текстовом формате, где [at] = @. Значок 11 (паралельні риски) у наведеному при­ кладі вказує на те, що фразеологізмводою не розлити вступає в антонімічні відношення із фразеологізмомяк кішка з собакою і навпаки. Фразеологічний словник онлайн. У кого золотая рыбка. Мы работаем, чтобы вы знали больше. Явище внутрішньої антонімії є особливістю ком­ паративних фразеологічних одиниць, що виникли унаслідок деформації порівняльних зворотів, в основі яких, як відомо, лежить факт відкритого зіставлення і які передбачають три компоненти; основу —те,що порівнюється; ознаку—те,на основі чого порівню­ ється; образ — те, з чим порівнюється. Пилоты кричали: О боже. Печується повною нетотожністю компонентного складу; ані телень — подати голос, без сьомої клепки у тім 7 — 3 головою, бистрий на розум — туман вісімнад­ цятий, брати близько до серця —хоч трава не рости, голки не підточиш — тяп-ляп, два чоботи пара — не з нашої парафії, дірка від бублика -мати за щось тощо. Все здесь.

Повний словник антонімів української мови....