Тлумачний словарь української мови


Тлумачний словарь української мови Скачать

В рукописі Словника, що зберігається в Києвіі в Державній публічній бібліотеці УРСР, саме ця частина матеріалів тепер відсутня. Грінченка становить зведення праці багатьох кореспондентів журналу «Киевская старина», кваліфікований добір матеріалів з творів художньої літератури та численних фольклорних джерел з частковим використанням попередніх словників такого ж типу і з значним доповненням записами діалектного і фольклорного матеріалу, зробленими самим редактором Словника. Грінченка цінний як лексикографічна пам’ятка, як історичний документ, як широке зібрання матеріалів живої народної мови, поєднаних з даними літературних джерел і може бути дуже корисним у спеціальних лексичних дослідженнях. Вийшло з друку кілька українсько-російських словників обсягом від 8—10 до 15—25 тисяч слів з обмеженим ілюстративним матеріалом або й зовсім без нього. Була зроблена спроба здійснити «виправлене й доповнене» видання Словника Б. В ньому об’єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання.

Грінченка, за п’ятдесят років розвитку і збагачення української мови змінили своє значення: або набули нових, чи, навпаки, втратили деякі з поданих у цьому Словнику значень. Тлумачний словник — одномовний словник, в якому з більшою або меншою повнотою охоплюється загальновживана лексика тієї чи іншої літературної мови, пояснюється значення слів та відтінки їх значень (Сл. При підготовці цього Словника до перевидання в ньому зроблено лише правки суто технічного порядку. В реєстрі словника представлена лексика як літературної мови XIX ст. Білецького-Носенка, Малорусько-німецькому словнику Є. При критичному використанні цього видання треба враховувати ідеологічні позиції Б. Словник увібрав усе цінне з лексичних багатств української мови, зібраних і опрацьованих у попередніх лексикографічних працях дожовтневого і пожовтневого періодів, зокрема в рукописному Словнику української мови П. На ньому базуються чи не всі сучасні українські тлумачні словники, зокрема «Великий тлумачний словник сучасної української мови» (ВТССУМ) та оновлений «Словник української мови у 20 томах», публікацію якого розпочала Академія наук України у 2010 році. Потебні Академії наук УРСР на базі величезного лексичного матеріалу, вибраного з найрізноманітніших літературних, фольклорно-етнографічних та інших джерел у широких хронологічних рамках — з кінця XVIII ст. Левицького — слово апарат, для якого «удосконалювачі» словника знайшли лише одне значення невідоме українській літературній мові: церковная утварь, облачение (Барзо веле. Відповідно були використані й інші джерела: так, цитатою з М. Грінченка за редакцією С. Ці словники стояли на дуже низькому науковому рівні і, не задовольняючи вимог суспільства, не мали успіху й швидко відійшли до архіву. Словник засвідчує значне поповнення лексико-фразеологічного фонду української мови, особливо у галузі науки, публіцистики, законодавства і ділової мови. Грінченка не завжди позначали свої виправлення і доповнення, зроблені часто відповідно до їх націоналістичних настанов. Зберігається також літера ґ (ґазда, ґеґекати, ґиґнути), якої немає в сучасному українському алфавіті. Основні типи виправлюваних помилок: плутання українського и з російським ы і навпаки, пропуск розділових знаків у частині розробки слова (але не в ілюстраціях), перевернуті літери у курсиві (ирошу замість прошу, шобі замість тобі і под. Створений він колективом лексикографів Інституту мовознавства ім. Апаратів церковних, лихтарів і инших річей набрала). Редактори згаданого перевидання Словника Б. Багато слів, вміщених до Словника за редакцією Б.

Великий тлумачний словник сучасної української...

One thought on “Тлумачний словарь української мови

  1. Словарные слова разбиты на группы. После второго щелчка появляется пропущенная буква. Кроме картинки щелчком по экрану, появляется слово с пропущенной буквой. Есть возможность перейти на следующий слайд или вернуться на стартовую страницу. Тренажер для отработки изученных словарных слов.

Comments are closed.